مشخصات فردی
نام : نام خانوادگی:
نام پدر : شماره ملی :
تاریخ تولد : // جنسیت : خانم
وضعیت تأهل : وضعیت سربازی :
تفن همراه : تلفن محل سکونت :
ایمیل : تلفن ضروری :
استان :   شهر :    
محل تولد :        
آدرس محل سکونت :

 

سوابق تحصیلات دانشگاهی - از اول به آخر
ردیف مقطع رشته گرایش دانشگاه سال شروع سال پایان معدل
1
2
3
4              
5              

 

دوره های آموزش تخصصی - غیر آکادمیک
ردیف نام دوره آموزشی مدت سال شروع سال پایان محل دوره
1
2
3
4          
5          

 

 

سوابق شغلی - از آخر به اول
ردیف نام محل کار مسئولیت سال شروع سال پایان نوع همکاری حقوق تلفن
1
2
3
4              
5              
6              

 

سایر مهارت ها و تخصص های تجربی
ردیف عنوان مهارت / تخصص سطح
1
2
3
4    
5    

 

مقالات و انتشارات

 

توضیحات

 

تسلط به زبان های خارجی

 

 

نوع هکاری و میزان حقوق درخواستی
نوع همکاری : میزان حقوق :

 

 

 

 

 

 

 

 

امضاء و تاریخ

نام و نام خانوادگی :

تاریخ تکمیل : 1400/02/28

امضاء :